Witaj, ZalogujKoszyk: (pusty)Twoje konto

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 
Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk jako administratora danych osobowych:
 
GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk z siedzibą ul. Wrocławska 124, 56-321 Bukowice NIP: 9111717757.
 
W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk?
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).
 
Cookies
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk  lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 
Podstawy prawne przetwarzania
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony gregx.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
 
 - dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Ponadto osoby fizyczne, które kontaktują się z  w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów , a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.
 
Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk. Określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 
Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@gregx.pl
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
 
Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@gregx.pl
 
Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: biuro@gregx.pl
 
Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: biuro@gregx.pl
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 
Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: biuro@gregx.pl
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przezGREGORKAX Agnieszka Gregorczuk albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@gregx.pl
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: GREGORKAX Agnieszka Gregorczuk ul. Wrocławska 124, 56-321 Bukowice, telefon 609 954 330
 
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów